TEMPUS је програм Европске уније који помаже реформу и модернизацију високог образовања у партнерским земљама и сматра се једном од најстаријих и најуспешнијих програма сарадње ЕУ.

Скраћеница TEMPUS настала је од синтагме Trans-European Mobility Programme For University Studies (Паневропски програм за мобилност на нивоу универзитских студија). Данас дати програм има нешто другачији оквир и циљеве него што то наведено пуно име програма подразумева, али су првобитно име и скраћеница задржани.

Уопштено посматрано, програм помаже да образовни системи партнерских земаља прихвате, на добровољној основи, трендове развоја високог образовања у ЕУ који проистичу из Лисабонске агенде и Болоњског процеса.

Програм финансира пројекте у којима учествују институције високог образовања из ЕУ (28 земаља), као и из 26 партнерских земаља, и то из области Западног Балкана (укључујући и Србију), Источне Европе, земаља кавкаског региона и централне Азије, као и из области северне Африке и Средњег истока.

Општи циљеви датог програма јесу:

  1. унапређење квалитета високог образовања у партнерским земљама и отварање према потребама тржишта рада и друштва уопште, и
  2. изградња капацитета институција високог образовања у партнерским земљама, посебно њиховог капацитета за међународну сарадњу и континуирани процес модернизације.

Из поменутог проистичу следећи специфични циљеви датог програма:

  1. превазилажење фрагментираности система високог образовања;
  2. унапређење интердисциплинарности и трансдисциплинарности;
  3. побољшање запошљивости грађана са универзитетском дипломом;
  4. допринос томе да европски простор високог образовања постане препознатљивији и актрактивнији у целом свету;
  5. развој људских ресурса заснован на реципроцитету, и
  6. унапређење међусобног разумевања између народа и култура ЕУ и партнерских земаља

(извор: http://www.tempus.ac.rs/sr/home/o-programu/uloga-i-ciljevi-programa/)

Национални приоритети Републике Србије у области структурних мера и реформе управљања системом високог образовања:

  • реформа управљања високошколским институцијама и студентским службама
  • развој међународних односа у академској области