Активности на пројекту обухватају:

 • истраживање потреба на тржишту рада за стручњацима из области социјалне заштите (социјални радници, социјални педагози, аналитичари мера социјалне политике, психолози, педагози, правници, андрагози, специјални педагози),
 • испитивање услуга које се у већој или мањој мери пружају у институцијама система социјалне заштите осетљивим категоријама становништва,
 • мапирање постојећих студијских програма ради утврдјивања у којој мери постојећи наставни програми на три највећа универзитета у Србији (Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду и Универзитет у Нишу) могу понудити адекватна знања и компетенције будућим запосленим професионалцима у области социјалне застите,
 • анализа мобилности студената на српским универзитетима и универзитетима у најблизем окрузењу, као на партнерским европским универзитетима,
 • утврђивање будућих квалификационих стандарда и јединствених образовних исхода у образовању професионалаца у области социјалне политике, социјалног рада и социјалне заштите,
 • јачање капацитета универзитета у Србији за развој постојећих и увођење нових курикулума (образовање и тренинзи за истраживаче и учеснике на пројекту),
 • увођење нових студијских програма и курсева и њихова акредитација,
 • дисеминацију резултата пројекта и друге организационе и управљачке активности,
 • пилотирање нових студијских програма и курсева.

У оквиру пројекта планирано је:

 • увођење студијског програма Социјалне политике и социјалног рада на Универзитету у Нишу (240 ЕТЦС),
 • реструктурирање курикулума и оспособљавање студената за рад са осетљивим друштвеним групама и имплементацију мера социјалне политике – Универзитет у Београду (70 ЕТЦС),
 • увођење два нова курса за професионалце и државне службенике (рад са осетљивим друштвеним групама и имплементација мера социјалне политике), Универзитет у Београду (2 курса x 5 ЕТЦС).

На нивоу мастер студија:

 • увођење студијског програма из Социјалног рада на Универзитету у Нишу (60 ЕТЦС),
 • увођење студијског програма из Социјалне педагогије на Универзитету у Нишу (60 ЕТЦС),
 • увођење студијског програма из Социологија у социјалној заштити (Социологy фор Социал Wелфаре) на Универзитету у Новом Саду - Филозофски факултет (60 ЕТЦС),
 • реструктурирање и унапређење курикулума на Универзитету у Београду (17 ЕТЦС),
 • увођење три нова курса за професионалце/државне службенике на Универзитету у Београду (10+5+5 ЕТЦС).

На нивоу докторских студија:

 • реструктурирање и унапређење курикулума – Универзитет у Београду (20 ЕТЦС),
 • увођење новог курса из области социјалне политике и специфичне истраживачке методологије (5 ЕТЦС) – Универзитет у Београду.

На почетку реализације пројектних активности дошло је до проширења циљева пројекта и то на захтев Филозофског факултета у Новом Саду. Спроведена анализа потреба тржишта рада за социјалним радницима у различитим општинама и регионима у Републици Србији показала је да ће у наредном петогодишњем периоду настати значајан дефицит овог кадра. С тим у вези, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду поднео је 5. маја 2014. године захтев координатору пројекта, проф. др Јелисавети Тодоровић са Универзитета у Нишу, да се у оквиру овог пројекта акредитују и основне студије Социјалног рада на Филозофском факултету у Новом Саду. Предлог о проширењу пројектних циљева усвојен је од стране Управног одбора пројекта 4. јуна 2014. године и о томе је обавештена ЕАЦЕА. Одговор којим се потврђује прихватање захтева Универзитета у Новом Саду у вези са допуном циљева пројекта званично је добијен 25. 11. 2014. године.